Gemstone Deposits: China
Province / Autonomous Region    Deposit


⇐ Intro English ⇐ Gemstones ⇐ World Deposits
⇐ Intro deutsch ⇐ Edelsteine ⇐ Lagerstätten

Area: 9,596,961 9,640,011 km2 (depending on definition)

Capital: Beijing

Map Relief: by kind permission of http://maps-for-free.com, Hans Braxmeier. Copyright / "Copyleft"
China green China

Hunan 211,800 km2

Deposits: Dingjiagang, Guposhan, Mufu Shan Pegmatite Pegmatite, Qinjiafang Mt., Shizhuyuan, Taoyuan, Yaogangxian, Yuan River, Xianghualing

Map Relief: by kind permission of http://maps-for-free.com, Hans Braxmeier. Copyright / "Copyleft"
Hunan

Tibet 1,220,000 km2

Deposits: Bangpu, Luobusa Ophiolite, Nagarzê, Xiongcun

Map Relief: by kind permission of http://maps-for-free.com, Hans Braxmeier. Copyright / "Copyleft"
Tibet
Tibet Andesine Deposits

Deposits: Yu Lin Gu, Zha Lin

Map Relief: by kind permission of http://maps-for-free.com, Hans Braxmeier. Copyright / "Copyleft"
Shigatse

Xinjiang 1,660,001 km2

Deposits: Altay Mine / Koktokay Pegmatite, Ayoubulake Pegmatite, Azubai, Davdar, Kudi Ophiolite, Poshi, Qakilik, Qibeiling, Qilinmutaer, Qitai, Saertuohai, Suoerkudouke, Xiangshan

Map Relief: by kind permission of http://maps-for-free.com, Hans Braxmeier. Copyright / "Copyleft"
Xinjiang

Yunnan 394,100 km2

Deposits: Baimazhai, Dahongshan, Daqing, Dyakou, Etouchang, Gudong, Laopingshan, Lailishan, Machangqing, Molongshan Mt., Nujiang Valley, Pulang, Tieyaoshan, Xiaolonghe

Map Relief: by kind permission of http://maps-for-free.com, Hans Braxmeier. Copyright / "Copyleft"
Yunnan


⇐ Intro English ⇐ Gemstones ⇐ World Deposits
⇐ Intro deutsch ⇐ Edelsteine ⇐ Lagerstätten